Účtování grafických prací

Home > Účtování grafických prací

Hodinová sazba

Účtování po hodinách se hodí výhradně pro práce, které sice vyžadují jistou odbornost, ale zároveň se jedná o práci ze své podstaty mechanickou a/nebo rutinní: retuše podkladů, čištění dodaných textů, skeny obrázků, předtisková příprava a další. Jsou ty úkoly, které se dopředu sice nedají přesně odhadnout, ale fakturovaná částka velmi přesně odpovídá vynaloženému úsilí.

Cena musí být stanovena tak, aby reflektovala na mzdové výdaje, na náklady na pořízení a provoz/vybavení počítače, programy, písma a režijní náklady: kancelář, účetnictví…

Pevná cena

Grafický design se z principu účtuje paušálně, protože se jedná o tvůrčí činnost ze své povahy časem neměřitelnou. Design se totiž nesestává jen z času, který člověk vysedí u počítače, ale jsou to mimo jiné léta studia, dalšího individuální vzdělávání včetně návštěv výstav a odborných symposií, praxe v oboru. Zároveň desítky nevyužitých skic a zkoumání slepých uliček, které zdánlivě nikam nevedou, ale jsou nezbytné pro ověření toho, že jsme nakonec zvolili správně.

Máme základní ceník grafických prací, avšak cena je vždy kalkulována na základě jasných požadavků klienta.

Licenční poplatky

Zákazník vždy objednává práci bez licenčních ujednání není-li smluvně upraveno jinak. Výjimkou je kompletní pracování grafického manuálu či korporátní identity, kdy zákazník automaticky obdrží s daty i licenci k používání. Licence k danému produktu může být na vyžádání i zpětně zakoupena. Součástí dohodnuté licence i data v elektronické podobě
dostane zákazník k dalšímu užití.